Cung cấp dịch vụ công nghệ

Cập nhật : 2018-07-30 14:20:56

Lượt xem : 2713


Hoạt động trong các môi trường kinh doanh toàn cầu đòi hỏi các tổ chức phải thay đổi suy nghĩ về chương trình bảo mật và các khoản đầu tư - bảo mật thông tin đang ngày càng trở nên phức tạp và thử thách.

Bảo mật thông tin cũng đã trở thành một kỷ luật đòi hỏi các công nghệ và quy trình tiên phong, một bộ kỹ năng dựa trên các kỹ thuật phức tạp và sự hỗ trợ vững chắc của ban Lãnh đạo. Để chủ động giải quyết các mối đe dọa bảo mật thường xuyên, các tổ chức cần xây dựng các yếu tổ bảo mật cơ bản trước khi triển khai các giải pháp và năng lực Bảo mật CNTT nâng cao.
Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp giúp các tổ chức hiểu rõ những thách thức về an toàn bảo mật thông tin, thích ứng và đối phó với những rủi ro bảo mật vốn có trong môi trường kinh doanh, và bảo vệ các tài sản quan trọng nhất đối với thương hiệu của tổ chức, lợi thế trong cạnh tranh và giá trị cổ đông.
- Đánh giá Rủi ro bảo mật CNTT: Đánh giá hiện trạng bảo mật trong tổ chức dựa trên các thông lệ quốc tế (ISO 27001, PCI-DSS, COBIT, ITIL, …) 
- Tổ chức & Chiến lược bảo mật: Xây dựng chiến lược bảo mật gắn kết với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh của tổ chức, đưa bảo mật vào cơ cấu tổ chức. 
- Kiến trúc bảo mật: Cung cấp phương pháp tiếp cận duy nhất bao hàm nhiều khung, cho phép khách hàng xây dựng phương pháp tiếp cận nhất quán về Kiến trúc bảo mật. 
- Kiểm thử điểm yếu & đột nhập: Thực hiện quét các điểm yếu và giả lập các cuộc tấn công thực tế vào hạ tầng và các hệ thống ứng dụng CNTT
- Dịch vụ Sercurity Audit: là quá trình đánh giá về an ninh hệ thống để đảm bảo rằng các phương pháp an ninh an toàn cho thông tin và hệ thống vẫn hiệu quả và hoạt động đúng mục đích sử dụng
- Phòng chống tấn công dịch vụ từ chối: Tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đã, đang và sẽ luôn là một vũ khí lợi hại và hiệu quả của những tin tặc đối với các công ty và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào internet và hoạt động kinh doanh trên web.

Các bài viết khác

086.545.8228